Web Tasarım Ankara

Yerleşmelerin ve bu yerlerdeki mevcut yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmesi, iktisadi ve toplumsal şartlara uyumlandırılması, kamu düzenin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen tasarım, altyapı, yapım, revizyon, kamulaştırma gibi çalışmaları ve bu çalışmalardan kaynaklanan ilişkilerin düzenlendiği bir hukuk dalı olan İmar Hukuku; içeriğinde İdare Hukuku, Enerji Hukuku, Ceza Hukuku gibi bir çok hukuk disiplinini ve mimari ilim dallarını barındırmaktadır. Multidisipliner bir hukuk alanı olan İmar Hukuku, imar mevzuatının yanı sıra mimari ve planlama teknik bilgisine sahip olunmasını gerektirmektedir. İmar Hukuku başta 3194 sayılı İmar Kanunu olmak üzere ve birçok özel Kanunu ve yönetmelikleri bünyesinde barındırmaktadır.

ÖZBEK&AYDIN, imar planlarının hazırlanması, kabul edilmesi ve onaylanması, plan değişikliklerinin yapılması, revizyonu, mevzi ve ıslah, koruma imar planları, imar planlarının uygulanması, kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma işlemleri, Kamulaştırmadan arta kalan taşınmazların değerlendirilmesi, bölgeleme, parselleme yapı izin ve denetimi vb. konularda idari merci başvuruları, ilgili davaların takibi, davalara müdahillik gibi teknik ve hukuki konularda danışmalık yapmakta ve işlemleri takip etmektedir.

 

ÖZBEK&AYDIN tarafından İmar ve Gayrimenkul Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

 • İmar planlarına karşı yürütmenin durdurulması ve iptal davaları açılması,
 • Parselasyon, ifraz, tevhid gibi imar uygulamalarından doğan davaların takibi,
 • Açılmış olan imar iptali davalarında idarelerin yanında davaya müdahil olunması,
 • Üst Ölçekli İmar planları ile alt ölçekli imar planları hakkında bilgilendirme yapılması,
 • İmar mevzuatında yapılan değişiklikler hakkında bilgilendirme yapılması,
 • İmar Planlarına karşı idari itiraz ve başvuruların yapılması,
 • İmar planları ile getirilen hak mahrumiyetlerine karşılık kamulaştırmasız el atma davalarının açılması,
 • İmar Para cezalarına ve yaptırılmalarına karşı dava açılması,
 • İnşaat ruhsatı ve yapı kullanım izninden doğan ihtilafların takibi,
 • Kadastral uyuşmazlıklardan kaynaklı davaların takibi,
 • Doğal ve Arkeolojik sit alanlarına yönelik idari başvuruların yapılması ve davaların takibi.
 
Sorular


Hiç Soru Sorulmamış. İlk soruyu siz sorun...